Where we are? Find us in this great google map
Close Map
Upgrade the embedded Platform Services Controller to an external Platform Services Controller. Correct Answer: A ducktown.org

Vitodens 050 - 5 ani garanţie

Home PageRegulament vitodens 050 – 5 ani garanţie

Regulament Vitodens 050 – 5 ani garanţie

Share

Regulamentul oficial al campaniei promoţionale
„Vitodens 050 – 5 ani garanţie ( 2 + 3 ) ” in perioada 1 septembrie-31 decembrie 2019

 1. Organizatorul:

Organizatorul campaniei promoţionale “ Vitodens 050 – 5 ani garanţie ”, ediţia 2019 este societatea „Airmec Instal, cu sediul în comuna Giroc, sat giroc, str. Muncitorilor nr.94A, jud. Timis cod unic de înregistrare fiscală nr. RO19204818, denumită în continuare „Airmec ”. Prin transmiterea datelor personale pentru a participa la campania promoţională, cumpărătorii (denumiţi în continuare şi ‘participanţii’) acceptă integral prevederile prezentului Regulament. Pe parcursul derulării campaniei, AIRMEC îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, modificările urmând a fi aduse la cunoştinţă publicului prin intermediul website-urilor www.airmecinstal.ro  sau facebook/AirmecInstal.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi/sau înceta desfăşurarea Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala, precum si de a şi actualiza prezentul Regulament înainte de intrarea în vigoare a modificărilor. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 (douazecisipatru) de ore inainte de intrarea lor in vigoare.

 1. Dreptul de participare:

La campania promoţională “ Vitodens 050 – 5 ani garanţie ” are dreptul să participe  orice persoană fizică majoră sau persoană juridică, cu domiciliul stabil / sediul social în judetul TIMIS care achizitioneaza echipamentul de la Airmec.

Un cumpărător poate participa la această Campanie cu oricâte produse achiziţionate, pe durata şi în aria sa de desfăşurare, cu condiţia ca produsul/ele respectiv/e să fie cumpărate de la magazinele AIRMEC INSTAL si intretinute de AIRMEC INSTAL conform planului de intretinere multianuala programata. In caz contrar, la solicitarea eventuală a unei reparaţii, firma de service poate refuza intervenţia în condiţiile garanţiei extinse.

 1. Durata promoţiei şi aria de desfăşurare:

Campania promoţională “ Vitodens 050 – 5 ani garanţie ” se desfăşoară în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2019, pe teritoriul judetului Timis, în magazinele fizice ale societatii Airmec Instal.
Acordarea garanţiei extinse se face numai pentru produsele cumpărate în acest interval de timp.

Înregistrarea şi revendicarea garanţiei extinse se pot face în perioada 1 septembrie 2019 – 31 ianuarie 2021 pe site-ul www.airmecinstal.ro sau prin poştă, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data achiziţiei produselor, înscrisă pe factură.

In intelesul prezentului Regulament, notiunea „5 ani garantie” semnifica: atat perioada de 2 ani garantie legala de conformitate cat si perioada de 3 ani garantie comerciala, acordata ca urmare a indeplinirii conditiilor prevazute de prezentul Regulament, cumulate.

Conform prevederilor prezentului Regulament, notiunile de «garantie legala de conformitate ; garantie comerciala si extragarantie » vor avea urmatoarele intelesuri si vor cuprinde urmatoarele notiuni:

Garantia legala de conformitate stabilita conform art.2 lit.e indice1 din Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor si garanţiile asociate acestora – care semnifica protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă

Garantia comerciala care, conform art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiilor asociate acestora, semnifica orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.

Extragarantia care semnifica intreaga perioada de timp acordata de catre Airmec cu titlu de garantie comerciala.

De asemenea, daca in cuprinsul prezentului Regulament sau in comunicarile privind prezenta Campanie, se va regasi termenul de “extragarantie”, acesta se va interpreta ca fiind echivalent cu notiunea de „garantie comerciala”, astfel cum aceasta din urma este definita in cadrul art.2 lit.e din Legea nr.449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora.

 1. Produse participante:
  In această promoţie sunt eligibile produsele Viessmann, Vitodens 050 achiziţionate numai în această perioadă şi în condiţiile de mai sus,

Campania se referă numai la produse noi, în ambalaj original; produsele resigilate nu pot face obiectul acestei campanii.

 1. Mecanismul campaniei promoţionale:

5.1. Pentru a participa la această promoţie cumpărătorii trebuie să cumpere în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2019 produsele menţionate la articolul 4 al prezentului regulament şi apoi să înscrie datele personale şi ale produsului/elor achiziţionat/e pe formularul online aflat la adresa www.airmecinstal.ro/formular extragarantie

5.2. In cazul în care nu au posibilitatea să completeze formularul online, cumpărătorii pot trimite o copie a facturii de achiziţie către Airmec Instal, la adresa sa din Timisoara, str. C. Porumbescu nr.15, sau pot telefona la numarul 02562936168 / 0732141472.

In aceste situaţii, cumpărătorul trebuie să pună la dispoziţia Organizatorului o copie a facturii sau datele de pe aceasta, împreună cu următoarele date personale şi de pe eticheta produsului:

 • nume, prenume, oraşul şi judeţul de reşedinţă;
 • adresa complete
 • telefonul şi/sau adresa de email de contact;
 • tipul si modelul produsului, precum este înscris pe factură sau în documentele însoţitoare;
 • numărul unic de serie S/N, imprimat pe eticheta produsului, situată în locuri accesibile la utilizare. Acest număr este format din saisprezece cifre;
 • numarul unic de serie al certificatului de garantie, imprimat pe certificatul de garantie

5.3. In urma completării formularului online de către cumpărător, , va fi transmisă o confirmare către adresa de email înscrisă în formular, precum că a fost activată garanţia extinsă pentru produsul/e respectiv/e.
5.4. In cazul în care cumpărătorul nu are o adresă de email, se poate adresa către Organizator la numărul de telefon 0732141472/ 0256293168  pentru asistenţa în activarea garanţiei extinse.

 1. Conditii cadru pentru acordarea extragarantiei

Airmec Instal Srl ofera pentru centralele Viessmann, Vitodens 050, comercializate de catre AIRMEC INSTAL SRL,  serviciul de extragarantie de 3 ani (36 luni), care include piesele de schimb si manopera, conditionat de respectarea termenilor generali de garantie, descrisi in certificatul de garantie. Serviciul este adresat tuturor clientilor care, la punerea in functiune a centralei termice, vor semna un plan de intretinere multianuala.

Subscrierea la planul de intretinere este o conditie obligatorie pentru activarea extragarantiei.

Model plan de intretinere

“DATE ECHIPAMENT:

Serie aparat/serie ceritificat garantie……………………………………………/…………………………………..

Data revizie 2 ani   ……………………………………………………

Data revizie 3 ani………………………………………………………

Data revizie 4 ani ……………………………………………………….”

 

6.1. In momentul solicitării unei reparaţii în perioada de garanţie extinsă, reprezentanţii departamentului de service Airmec au posibilitatea să verifice conformitatea datelor înscrise în formularul online, privitoare la cumpărător şi la produsul cumpărat.
In cazul în care aceste date nu coincid cu cele de pe documentele prezentate, reprezentanţii companiei de service pot refuza reparaţia produsului în cadrul garanţiei extinse.

6.2. Pentru evitarea oricarui dubiu, garantia comerciala de 3 (trei) ani este valabila si « certificatul de garantie comerciala » se va acorda de catre Organizator numai ulterior inregistrarii efectuate de catre cumparatorul final al produsului Viessmann, Vitodens 050 participant la Campanie prin vreuna dintre modalitatile precizate la pct. 5.1 si 5.2 si prin subscrierea la planul de intretinere pct.6 . Toate conditiile aferente garantiei legale de conformitate de 2 (doi) ani, precum si respectarea instructiunilor de utilizare din manualul produsului sunt valabile si in cazul garantiei comerciale de 3 (trei) ani.

Pierderea documentului « Certificat garantie comerciala» transmis de catre Organizator, va determina pierderea dreptului la garantia comerciala de 3 (trei) ani.

Garantia comerciala de 3 (trei) ani este validata numai dupa indeplinirea tuturor conditiilor privind inregistrarea produsului, in baza facturii/bon/chitanta si a certificatului de garantie original al produsului. Pentru a beneficia de conditiile garantiei comerciale, cumparatorul final trebuie sa pastreze certificatul de garantie original, ”Certificat de garantie comerciala” si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada celor 5 (cinci) ani de garantie (2 ani garantie legala de conformitate+ 3 ani garantie comerciala) pentru a servi ca dovada a achizitiei produsului in perioada Campaniei şi a înregistrării produsului în Campanie.

 1. Conditii De Validitate

Pentru ca Organizatorul sa acorde garantia comerciala pentru produsele Viessmann, Vitodens 050 achizitionate, cumparatorul final trebuie sa indeplineasca concomitent urmatoarele conditii:

 • Sa indeplineasca conditiile prevazute la pct.2
 • Participanţii persoane fizice trebuie să aibă varsta de 18 ani împliniţi şi să fie rezidenţi pe teritoriul României, iar persoanele juridice legal constituite sa aiba sediul in Romania;
 • Sa achizitioneze, in perioada prevazuta la pct .3
 • Sa inregistreze produsul Viessmann, Vitodens 050 achizitionat, conform mecanismului precizat la pct. 5;
 • Sa efectueze reviziile tehnice periodice conform planului de intretinere programata precizat la pct. 6
 • Sa pastreze Certificatul de garantie original al produsului si “Certificatul garantie comerciala” primit de la Organizator, precum si documentul fiscal de achizitie a produsului pe toata perioada de garantie (2 ani garantie legala de conformitate + 3 ani garantie comerciala = 5 ani garantie), pentru a dovedi achizitia produsului in perioada Campaniei si inregistrarea acestuia in Campanie.

Produsele achizitionate sa fie utilizate exclusiv in scopuri destinate utilizarii. Garantia de conformitate si garantia comerciala nu sunt valabile in cazul utilizarii produselor in alte scopuri.

Aparatul poate fi instalat şi utilizat conform destinaţiei numai în sisteme de încălzire închise conform EN 12828 cu respectarea indicaţiilor de montaj, de service şi de utilizare respective. El este prevăzut exclusiv pentru încălzirea de agent termic care îndeplineşte condiţiile de apă menajeră. Utilizarea conform destinaţiei presupune o instalare staţionară în combinaţie cu componente autorizate specifice instalaţiei. Utilizarea comercială sau industrială în alt scop decât pentru încălzirea clădirii sau prepararea de apă caldă menajeră nu este conform destinaţiei. Orice altă utilizare trebuie autorizată de producător după caz. Utilizarea incorectă a aparatului, respectiv utilizarea necorespunzătoare (de ex. prin deschiderea aparatului de beneficiarul instalaţiei) este interzisă şi anulează orice răspundere a producătorului. Utilizare incorectă înseamnă şi modificarea componentelor sistemului de încălzire în privinţa funcţionării lor conform destinaţiei (de ex. prin închiderea căilor de evacuare a gazelor arse sau a căilor de admisie a aerului).

In cazul in care nu sunt indeplinite toate conditiile de mai sus, garantia comerciala de 3 (trei) ani nu se va acorda cumparatorului final.

8.Responsabilitate:
Organizatorul campaniei ” Vitodens 050 – 5 ani garanţie ” va acorda garanţia extinsă în conformitate cu prevederile prezentului regulament şi în condiţiile generale de garanţie descrise în certificatul de garanţie legală de 2 ani, primit de cumpărător împreună cu factura produsului. Prevederile regulamentului şi condiţiile generale de garanţie trebuie respectate de cumpărător integral pentru a beneficia de garanţia extinsă pe întreaga perioadă de 5 ani.

Prin transmiterea datelor personale şi de achiziţie prin poştă sau online, participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului regulament.

Organizatorul nu este responsabil pentru neprimirea documentelor transmise prin poştă sau online sau pentru neîndeplinirea integrală de către cumpărător a condiţiilor de participare în campania promoţionala.

In situaţia în care in perioada de garantie un produs este inlocuit cu un altul nou, perioada de garanţie a produsului nou este de 2 ani de la data inlocuirii acestuia sau cel mult pana la expirarea perioadei de extragarantie calculata de la momentul achizitiei initiale (data vanzarii produsului initial).

8.1 Organizatorul va fi exonerat de raspundere in urmatoarele cazuri:

* in cazul in care cumparatorul final a efectuat achizitia altui produs, decat Viessmann, Vitodens 050,  prevazut in campanie.

* in cazul in care cumparatorul final a efectuat achizitia intr-o alta perioada decat cea de desfasurare a prezentei Campanii;

* in cazul in care cumparatorul final nu a efectuat inregistrarea produsului conform prezentului Regulament, inclusiv cu respectarea termenului de 30 de zile calendaristice de la achizitie;

* in cazul in care cumparatorul final nu poate face dovada achizitiei produsului cu factura/chitanta/ bon fiscal certificat de garantie original si nu poate face dovada inregistrarii produsului in Campanie, prin detinerea “Certificatului de garantie comerciala”.

* in cazul in care utilizatorul final nu face reviziile tehnice periodice conform planului de intretinere programata, semnat la punerea in functiune a echipamentului a echipamentului

 1. Litigii:
  În cazul unor potenţiale conflicte apărute între organizator şi participanţii la campanie, acestea vor fi soluţionate pe cale amiabilă.
  În cazul în care nu este posibilă rezolvarea pe cale amiabilă, părţile implicate vor înainta conflictele spre soluţionare instanţelor competente, de la sediul Organizatorului. (Timis )
 1. Întreruperea campaniei promoţionale:
  Organizatorul îşi rezervă dreptul de a pune capăt Campaniei promoţionale anterior datei de 31 decembrie 2019, dar nu înainte de a informa publicul în cazul în care, din motive obiective şi independente de voinţa şi controlul Organizatorului, continuarea campaniei promoţionale nu ar mai fi posibilă.
  Într-un astfel de caz, organizatorul se obligă să facă menţiunile de informare publică pe site-ul www.airmecinstal.ro în toată perioada până la data de 31 ianuarie 2020.

 

 

Share
Twitter
AirmecInstal on Twitter
6 people follow AirmecInstal
Twitter Pic ivpinsta Twitter Pic EntrepEU Twitter Pic SabinaDa Twitter Pic infourba Twitter Pic lacri_p Twitter Pic icoryboy Twitter Pic

posts

Recent Posts: